Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN

VÝPOŽIČNÝ PORIADOK
Bábkového divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici


Článok 1
Pôsobnosť Výpožičného poriadku

Výpožičný poriadok Bábkového divadla v Banskej Bystrici (ďalej len „BDNR BB“) upravuje vzájomné vzťahy Knižnice k projektu Vzdelávanie divadlom (ďalej len ,,Knižnica k projektu VD“), ktorá funguje v BDNR BB, a čiteteľov, čitateliek.


Článok 2
Poslanie

1. Knižnica k projektu VD sa nachádza v budove Bábkového divadla na Rázcestí na ulici Skuteckého 14.

2. Poslaním Knižnice k projektu VD je zabezpečovať slobodný prístup k odborným publikáciám, ktoré vznikli v rámci projektu Vzdelávanie divadlom, pomáha uspokojovať kultúrne, informačné a vzdelávacie potreby svojich používateľov, podporovať celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.

4. Cieľom Knižnice k projektu VD je dopĺňanie, odborné spracovanie, ochrana, využívanie a sprístupňovanie knižničného fondu.


Článok 3
Základné práva a povinnosti čitateľa
 a podmienky poskytovania služieb

1. Čitateľ má právo podávať ústne a písomné pripomienky, návrhy a sťažnosti k práci knižnice priamo na pracovisku služieb.

2. Čitateľ knižnice je povinný dôkladne sa oboznámiť s Knižničným poriadkom v plnom platnom znení, stále ho dodržiavať, riadiť sa pokynmi  a podrobiť sa opatreniam na udržanie poriadku a ochrany majetku Knižnice k projektu VD.

3. Používatelia sú povinní chrániť vypožičaný dokument pred poškodením, stratou a zničením.

4. Používatelia sú povinní vrátiť knihu do skončenia výpožičnej lehoty (1 mesiac). Výpožičnú lehotu je možné predĺžiť najviac dvakrát, ak o to čitateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že dokument nemá rezervovaný iný čitateľ a žiadajúci čitateľ nemá podĺžnosti voči knižnici.

5. Čitateľ musí hlásiť poškodenie knihy alebo jeho stratu a nahradiť vzniknutú škodu.


Článok 4
Evidencia výpožičiek

1. Knižnica vedie evidenciu výpožičiek dokumentov a ich vrátenia, aby bola zaručená ich preukázateľnosť konkrétnemu čitateľovi.

Článok  5
Ručenie čitateľa za vypožičaný dokument

1. Čitateľ je povinný pri vypožičiavaní dokument prezrieť a všetky poškodenia ihneď ohlásiť zodpovednej pracovníčke. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a musí uhradiť knižnici náklady na opravu dokumentu.
2. Čitateľ je povinný vrátiť dokument v takom stave, v akom ho prevzal.

 

Článok  6
Vymáhanie vo výpožičnej lehote nevrátených dokumentov

Ak čitateľ nevráti dokument v stanovenej lehote, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorenie a to bez ohľadu na to, či bolo vrátenie dokumentu upomínané alebo nie. Povinnosť zaplatiť poplatok za oneskorenie vzniká dňom, ktorý nasleduje po stanovenej výpožičnej lehote. Poplatok z oneskorenia sa platí za každý dokument zvlášť. Poplatok na jednu publikáciu po uplynutí výpožičnej lehoty je 0,10 € za každý kalendárny deň.
V prípade dlhodobejšieho mimoriadneho zatvorenia Knižnice k projektu VD sa výpožičná lehota predlžuje o dobu zatvorenia knižnice a poplatky za oneskorené vrátenie sa za uvedenú dobu nevyberajú.


Článok 7
Náhrada za stratené a zničené dokumenty

1. Pri požičiavaní dokumentov platia ustanovenia Občianskeho zákonníka
o výpožičke § 659 – 662. Používateľ je povinný vrátiť dokument v stanovenej výpožičnej lehote.

2. Knižnica k projektu VD nie je povinná používateľa upomínať.

3. Ak používateľ vypožičaný dokument nevráti do 90 dní po uplynutí výpožičnej lehoty,bude mu doručená riaditeľská upomienka.

4. Ak ani po riaditeľskej upomienke používateľ vypožičaný dokument nevráti, vymáha Knižnica k projektu VD jeho vrátenie súdnou cestou. Používateľ je povinný uhradiť Knižnici k projektu VD náklady, ktoré vznikli vymáhaním nevrátených dokumentov.

5. Používateľ je povinný pri vypožičiavaní dokumentu podpísať doklad o vypožičanom dokumente, ktorý eviduje Knižnica k projektu VD.

6. Používateľ je za dokument zodpovedný po celú dobu výpožičky.


Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Výnimky z výpožičného poriadku v odôvodnených prípadoch môže povoliť riaditeľka BDNR BB.

2. Tento knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 7. 1. 2015.


Schválila: Mgr. art. Iveta Škripková, riaditeľka BDNR