Biela stuha  
logo
+421 48 412 55 13ico_phone
bdnr@bdnr.skico_email
SK | EN
Osobná, inštitucionálna, mediálna podpora projektu Stop extrémizmu! a iniciatívy Biela stuha rastie

PODPORU VYJADRILI DIVADLÁ A INŠTITÚCIE:

 

Slovenké národné divadlo, Bratislava

vyjadrilo znepokojenie nad nedemokratickými zásahmi do slobodnej tvorby divadiel v BB SK a prostredníctvom zbierky Kultúra na rázcestí podporí divadelné umenie v našom kraji. Čítajte viac. 

 

Signatári/ky prehlásenia:

Marián Chudovský, generálny riaditeľ SND

Roman Polák, riaditeľ Činohry SND

Slavomír Jakubek, riaditeľ Opery SND

Daniel Rabina, riaditeľ Centra marketingu SND

Jaroslav Válek, riaditeľ UDD SND

Kamila Magálová, členka Činohry SND

Emil Horváth, člen Činohry SND

Richard Stanke, člen Činohry SND

Štefan Bučko, člen Činohry SND

Anna Maľová, členka Činohry SND

Daniel Fischer, člen Činohry SND

Marián Geišberg, člen Činohry SND

Petra Vajdová, členka Činohry SND

Ivana Kuxová, členka Činohry SND

Anna Javorková, členka Činohry SND

Robert Roth, člen Činohry SND

Diana Mórová, členka Činohry SND

Zdena Studenková, členka Činohry SND

a ďalší zamestnanci SND

 

______

 

Vážená pani Iveta Škripková, riaditeľka Bábkového divadla na Rázcestí,

tento list adresujeme Vám a Bábkovému divadlu na Rázcestí v mene obce divadelných kritikov organizácie Slovenské centrum AICT (členská organizácia Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov). V súčasnosti opäť s obavami sledujeme dianie v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ktoré sa momentálne dotýka aj Vášho divadla. Považujeme za neprípustné, aby predseda BBSK Marian Kotleba svojvoľne rozhodoval o financiách, ktoré ste iniciatívne získali z iných zdrojov. Váš projekt STOP EXSTRÉMIZMU považujeme za potrebný príspevok ku vzdelávaniu mládeže v oblasti ľudských práv a k témam ako xenofóbia či rasizmus. O jeho opodstatnenosti svedčí aj dotácia Pridelená z Ministerstva zahraničných vecí. Súčasťou projektu je predstavenie inscenácie List čiernemu synovi, ktorá vznikla adaptáciou poviedky Ireny Brežnej. Brežná – pôvodom zo Slovenska, mnohonásobne oceňovaná spisovateľka a vojnová reportérka, je medzinárodne uznávanou autorkou, pravidelne publikuje v nemeckých a švajčiarskych médiách, jej prózy vyšli v nemčine aj v slovenčine. Inscenácia List čiernemu synovi je intímnou výpoveďou ženy – matky, ktorá sa po celý život stretáva so stereotypmi a xenofóbnymi prejavmi.

Bábkové divadlo na Rázcestí zodpovedne pristupuje k výchove nových divákov nielen prostredníctvom vzdelávacích projektov o divadle, ale rozširuje ich obzory práve projektmi ako sú

STOP EXTRÉMIZMU, Lexikón sexizmu, Ženské úteky a pod. Dúfame, že sa Vaša situácia, ktorá je určite len nezmyselným nedorozumením, okamžite vysvetlí a predseda BBSK dotáciu podpíše.

Vyjadrujeme Vám plnú podporu pri realizácii projektu aj pri riešení situácie.

 

Za výbor Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov

Zuzana Uličianska, predsedníčka

Dária Fojtíková Fehérová, podpredsedníčka

Lenka Dzadíková, členka výboru

Lucia Lejková, členka výboru

Michaela Mojžišová, členka výboru

 

___________

 

Vážení kolegovia!

Vec je jasná. Umelecká tvorba je v krážoch s politickou mocou. Preto len pár bodov:

  1. Je absolútne neprípustné, aby politická moc rozhodovala o tom, čo sa má v divadlách hrať.

  2. Dnes vám nadiktujú dramaturgický plán a zajtra rozhodnú o postupe chirurga pri náročnej operácii.

  3. V slušnej spoločnosti sa za prácu na viac chváli, nie trestá.

  4. Spochybnenie úspešného grantu je aj spochybnením odborníkov, ktorí v grantových komisiách rozhodujú, a teda aj orgánu, ktorý ich vymenoval.

  5. Posledné udalosti sú len zásterkou neschopnosti odborne spravovať veci verejné.

  6. V umení sa nemôžeme na všetkom zhodnúť, ale všetko musí mať svoj priestor na život.

  7. Spolupatričnosť je viac ako komplex povýšený na úradný stolec.

 

                                                                                                     Peter Himič

                                                                                                     Štátne divadlo Košice

 

P.S. Naše divadlo malo možnosť hosťovať v Marseille v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013 spolu so Štúdiom tanca. Obidve inscenácie, tá naša, aj banskobystrická, sa stretla s nesmiernym ohlasom. V Bystričanoch som spoznal skromných, k tvorbe pokorných a v umení poctivých ľudí. Bola to aj ich zásluha, že sa Košice predstavili v Marseille spolu s banskobystrickým krajom. Tisíckrát väčšia propagácia ako prázdne floskule o podpore umenia a kultúry. Bol to živý, konkrétny a hodnotný výsledok.   

______

 

Vážené Bábkové divadlo na Rázcestí,
Vážené Divadlo Štúdio tanca,

mrzí nás, že v takom krátkom čase musíme opäť sledovať, ako sa vo vašom kraji kladú prekážky slobodnej umeleckej aktivite. Je absurdné, že v súčasnej spoločnosti postavenej na demokratických ideáloch stále existuje priestor pre autoritatívne zásahy jednotlivcov. Napriek tomu však dúfame, že ide o dočasnú situáciu, ktorú sa podarí v dohľadnom čase vyriešiť.
Dovoľujeme si Vám touto cestou prejaviť našu plnú podporu a obdiv za to, že dokážete aktívne čeliť prekážkam, ktoré bránia vašej dlhoročnej intenzívnej a bezpochyby hodnotnej umeleckej práci.

Za MLOKi

Zuzana Andrejcová Ferusová
Katarína Cvečková
Miloslav Juráni
Lucia Lejková
Martina Mašlárová
Matej Moško
Zuzana Poliščák Šnircová

____

 

Plne Vám vyjadrujem svoju podporu z princípu. Nielen preto, že som si odžil a chvalabohu zatiaľ prežil obdobné  totalitné praktiky nielen za totality. Prosím oznámte aj iný spôsob podpory, ktorej sa môžem(me) zúčastníť.

S úctou a s prianím vydržte, lebo zmena je možná.
Mgr.art. Peter Kuba, Art Director
Theatre LUDUS, creative centre for youth

_______

 

Dobrý deň!

Síce som bola podpísaná aj pod vyjadrenie podpory z radov Mlokov, ale pridávam k tomu aj časopis kød.

Ešte raz mi dovoľte vyjadriť podporu aj za časopis kød.

 

Katarína Cvečková,

redakcia časopisu  kød – konkrétne o divadle.

_________

 
Vážené kolegyne a vážení kolegovia divadelníčky a divadelníci, tanečníčky a tanečníci, bábkarky a bábkari. 
 
Slovenské centrum UNIMA sa pripája k Vašej výzve z 28. 9. 2015 a podporuje Vaše úsilie zabrániť zneužívaniu moci pri správe vecí verejných, ktoré sa v Banskobystrickom kraji, okrem iného, prejavilo aj nekompetentným a svojvoľným rozhodnutím znemožňujúcim čerpanie finančných prostriedkov, určených na umeleckú tvorbu Štúdia tanca a Bábkového divadla na Rázcestí. Bohužiaľ, uplynulých dvadsaťšesť rokov sa správa vecí verejných, ktorú delegujú občania na volených zástupcov, nesie v duchu hesiel „Je po voľbách, zvyknite si!“ a „Víťaz môže všetko!“. Takýmto prístupom a výkonom moci popierajú volení zástupcovia základné atribúty demokratického spravovania spoločnosti a ignorujú skutočnosť, že ich mandát nie je mandátom k arogantnému, spupnému a totalitnému riadeniu zverených oblastí verejnej a štátnej správy. A pokiaľ volení zástupcovia na akejkoľvek úrovni verejnej či štátnej správy uplatňujú svoj mandát takýmto spôsobom, je právom a povinnosťou občanov postaviť sa proti nim a žiadať výkon ich mandátov v duchu pravidiel demokracie a princípov občianskej spoločnosti.    
Ubezpečujeme Vás, že nie ste osamotení, čo dokazuje podpora Vašej výzvy a solidarita, ktorú Vám vyjadrujú jednotlivci aj inštitúcie z celého Slovenska. Stojíme pri Vás vo Vašom úsilí o demokratickú správu vecí verejných a rešpektovanie slobodnej umeleckej tvorby.  
 
Ivan Gontko 
predseda SC UNIMA
___________
 
Otvorený list Bábkovému divadlu na Rázcestí

Vážené a milé Bábkové divadlo na Rázcestí, pociťujeme výraznú potrebu reagovať na súčasné dianie v Banskobystrickom kraji, ktoré sa Vás dotýka. Je neprípustné, aby predseda BBSK Marián Kotleba svojvoľne rozhodoval o financiách, ktoré ste vlastnou iniciatívou získali z iných zdrojov a zároveň zasahoval do slobody tvorby a prejavu. Váš projekt STOP EXTRÉMIZMU, ktorého súčasťou je inscenácia List čiernemu synovi (adaptácia rovnomennej poviedky od slovenskej, medzinárodne uznávanej, autorky Ireny Brežnej), považujeme za jednoznačne potrebný a prínosný z hľadiska vzdelávania mládeže v oblasti ľudských práv. Je nevyhnutné, aby sa divadlo ako také vyjadrovalo k súčasným témam, ktorými xenofóbia, rasizmus či tolerancia inakosti nepochybne sú.
Bábkové divadlo Žilina Vám vyjadruje plnú podporu pri spomínanom projekte a verí, že daná situácia je naozaj len nedorozumením...
Zároveň vyslovujeme prianie, aby sa Vás a ani všetkých divadiel na Slovensku v budúcnosti podobné situácie už nedotýkali.
So srdečným pozdravom

Bábkové divadlo Žilina
                                                        Peter Tabaček, riaditeľ
                                                        Jana Eliášová, umelecká vedúca
                                                        Petra Štorcelová, dramaturgička
                                                        Lenka Svrčková, organizačné BDŽ
                                                        Natália Gabčíková, organizačné BDŽ
                                                        Jozef Abafi, herec
                                                        Anna Čitbajová, herečka
                                                        Ján Demko, herec
                                                        Milada Filipčíková, herečka
                                                        Jan Homolka, herec
                                                        Barbora Juríčková, herečka
                                                        Jana Némethová, inšpicientka
                                                        Michal Németh, herec
                                                        Bibiana Tarasovičová, herečka
______
 
Odkaz z pôdy Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2015 je: chrániť si demokraciu, postavaiť sa za kultúru a zastaviť neofašizmus.
Z pôdy Medzinárodného festivalu DIVADELNÁ NITRA 2015 sa jej účastníci – prof. Soňa Šimková (predsedníčka Asociácie Divadelná Nitra, prof. na VŠMU), Darina Kárová (riaditeľka MF Divadelná Nitra), Viera Dubačová (riaditeľka festivalu Arteterapia), Iveta Ditte Jurčová (Divadlo Pôtoň), Daniela Gudabová (Divadlo SkRAT), Branislav Matuščin (Divadlo Pôtoň), Jan Kostolansky (výtvarník), Rado Sloboda (ľudskoprávny aktivista) a ďalší pridávajú k aktuálnemu Vyhláseniu Bábkového divadla na Rázcestí Banská Bystrica a Štúdia tanca. 
Zároveň apelujú na verejnosť ako voličov, aby zodpovedne vyberali predstaviteľov moci, pretože moc aj demokraciu je ľahké zneužiť.
________

 

Milí kolegovia z Divadla na Rázcestí,

 

Divadlo GUnaGU vám vyjadruje podporu vo vašej komplikovanej situácii, kedy vám človek, ktorý je výsmechom županskej funkcie, nepodpísal schválenú dotáciu.

 

Nie sme spokojní, kam sa uberá táto krajina, sme pobúrení laxnosťou slovenskej vlády k čomukoľvek okrem tunelovania verejných peňazí, sme zhnusení z rozhodnutia voličov Banskobystrického samosprávneho kraja – za ktoré vy pochopiteľne nemôžete – že svojimi hlasmi potvrdili človeka, ktorý keby mohol, neškrtá len dotácie, ale aj krky.

 

Sme s vami.

 

Viliam Klimáček & divadlo GUnaGU

_____

 

Vážené kolegyne a kolegovia,
Vaša neľahká situácia rezonuje aj v prešovskej divadelnej obci. Preto mi dovoľte v mene zamestnancov Divadla Jonáša Záborského v Prešove a predovšetkým v mene našich divákov, ktorým sme sprostredkovali Vašu Výzvu, vyjadriť Vám našu podporu. Radi Vás podporíme vo všetkých aktivitách. Myslím si, že teraz bude veľmi dôležité, aby Vaše umenie videlo a zažilo čo najviac divákov na Slovensku, a preto DJZ v Prešove je pripravené na Vaše hosťovanie na našich divadelných doskách.
Ján Hanzo, riaditeľ DJZ

________

Vážení priatelia, milí kolegovia.

 

Papier a človek znesú všetko. Pred 26 rokmi padol na Slovensku totalitný režim. Už 26 rokov proklamujeme, že Slovensko je demokratický štát, akceptujúci slobodu ako základné občianske právo. Lenže, cez optiku minulých i nedávnych udalostí a krokov štátnej i samosprávnej nomenklatúry si musíme priznať, že demokracia a sloboda sú v tomto štáte iba prázdne pojmy.

Odborná komisia Ministerstva kultúry pridelí grant na kvalitný a v európskom kontexte etablovaný projekt, predseda samosprávy ho odmietne a tým znemožní jeho realizáciu. Súčasne svojimi neodbornými, vykonštruovanými a jednoznačne subjektívnymi vyjadreniami poškodí dobré meno projektu a inštitúcie, ktorá tento projekt realizuje. Meno inštitúcie, ktorej diváci i odborná verejnosť udelila vysokú známku na „pomyselnom rebríčku“ umeleckej kvality, vývojovej progresivity a kultúrnej vyspelosti.

O 2 mesiace neskôr rovnaký predstaviteľ samosprávy neakceptuje ďalší grant pridelený kultúrnej inštitúcii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Tento projekt podporený Ministerstvom zahraničných vecí SR má názov STOP EXTRÉMIZMU a je zameraný na vzdelávanie mládeže v oblasti ľudských práv a na témy ako xenofóbia a rasizmus.

Čo môže zodpovednému predstaviteľovi samosprávy prekážať na tejto humánnej téme?

Akým právom tento vykonávateľ vôle ľudí znemožní realizáciu umelecky, spoločensky i výchovne hodnotného projektu?

Ako je v demokratickej spoločnosti možné, že individuálna neodborná moc môže potlačiť a potláča slobodu tvorby s témou humanizácie človeka a spoločnosti?

 

Vážení priatelia, milí kolegovia.

Nastal čas! Povedzme a urobme STOP EXTRÉMIZMU.

Zmeňme pravidlá, ktoré umožňujú zneužitie moci verejnými činiteľmi.

Nastavme zákony tak, aby sa výkon moci musel opierať o naozaj odborné a hlboké poznanie konkrétnej problematiky.

Vráťme do spoločnosti slobodu a demokraciu nielen v umení, kultúre ale tým aj v celej spoločnosti.

Kolegovia z BDNR a Divadla Štúdio tanca, sme s Vami, pretože to, čo dnes postihlo Vás, zajtra padne na hlavy nás všetkých.

 

S úctou

Členovia Starého divadla Karola Spišáka v Nitre

________

 

Katedra teorie a kritiky DAMU, časopis Hybris a časopis Loutkář

vyjadrujú podporu divadlám Štúdio tanca a Bábkovému divadlu na Rázcestí v Banskej Bystrici, ktoré sa v posledných dňoch stali obeťou arogancie moci. Je neprípustné, aby predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Marián Kotleba zneužil vlastné právomoci a odmietol prideliť financie, ktoré obe divadlá získali v riadnom grantovom konaní aj vďaka vlastnej kontinuálnej práci a vysokej umeleckej úrovni, a tým výrazne obmedzil ich fungovanie. V prípade Štúdia tanca tento akt dokonca viedol k zrušeniu medzinárodného festivalu. Argumenty predsedu BBSK, ktorými obhajuje svoje absolútne nekompetentné kroky vedú k vážnym obavám o slobodu umeleckého prejavu. Nálepkovať tvorbu jedného divadla ako dekadentnú (Štúdio tanca) a druhému komplikovať realizáciu výchovno-vzdelávacieho projektu STOP EXTRÉMIZMU! (BdnR), bez toho, aby sám predseda BBSK poznal ich umeleckú prácu, je neprijateľné. Divadlo bolo, je a má byť naďalej priestorom pre diskusiu tém, ktoré sa dotýkajú modernej spoločnosti. Sloboda slova a umeleckého prejavu by mali patriť k základným hodnotám demokratickej spoločnosti, ich narúšanie je jasným signálom, aby sa spoločenský dialóg zintenzívnil. Bábkové divadlo na Rázcestí sa rozhodlo reagovať vyhlásením verejnej zbierky, aby mohlo svoj projekt uskutočniť a súčasne symbolickou bielou stužkou dať politickej moci najavo, že umenie sa umlčať nedá. A my sa k tomuto kroku pripájame.

 

Za katedru teorie a kritiky DAMU: Eva Kyselová

Za časopis Hybris: Lenka Veverková, šéfredaktorka, Kateřina Holá, zástupkyňa šéfredaktorky

Za časopis Loutkář: Kateřina Lešková-Dolenská, šéfredaktorka

Za Studio Alt@: Tatiana Brederová, PR

______
 

Milé kolegyne, milí kolegovia z Bábkového divadla na Rázcestí,

 

aj Divadlo ASTORKA Korzo ´90 vám vyjadruje podporu v tejto zložitej situácii, ktorá sa nesmie stať precedensom v našej krajine. Rovnako aj Divadlu Štúdio tanca, ktoré sa tiež ocitlo v podobnej situácii. Popri množstve negatívnych javov u nás je nezmyselné a svojvoľné rozhodnutie predsedu BBSK osobitou výstrahou, kam až môže zájsť moc, ak jej to dovolíme. Župan nie je majiteľ župy, nemôže ignorovať slovenskú vládu a jej dotácie, ktoré pridelia odborníci a odborné komisie. Ako je možné, že mu to prejde?

Preto je potrebná solidarita všetkých umeleckých a kultúrnych inštitúcii. “V jednote je sila,” kričali sme my starší na námestiach a dnes to cítia aj mladší kolegovia.

Peniaze nie sú všetko, pán Kotleba, divadlo vzniká v prvom rade z našich nápadov, myšlienok, emócií, tvorivosti a patrí k nemu aj spolupatričnosť, empatia, súcit s blízkymi či novozákonná viera, nádej, láska.

A toto všetko nezničíte. A ani všetkých nezastrašíte. Ani tu nebudete večne. Ale divadlo je od nepamäti späté s ľudským rodom a nezanikne pre jedného “politika”.

 

Členovia Divadla ASTORKA Korzo ´90:

Vlado Černý, Marián Amsler, Andrea Domeová, Boris Farkaš, Zita Furková, Ady Hajdu, Róbert Jakab, Juraj Kemka, Zuzana Konečná, Zuzana Kronerová, Matej Landl, Marián Labuda ml., Lukáš Latinák, Marián Miezga, Miroslav Noga, Juraj Nvota, Rebeka Poláková, Veronika Poláková, Zuzana Porubjaková, Marta Sládečková, Peter Šimun, Anna Šišková, Szidi Tobias, Ľubica Zednikovičová, Dominika Zeleníková

 

 

Naši kolegovia Juraj Kemka, Lukáš Latinák, Marián Miezga, Róbert Jakab a Vladimír Kobielsky, zahrajú v prospech a na podporu Bábkového divadla na Rázcestí, priamo v tomto divadle, svoju mimoriadne úspešnú inscenáciu Na koho to slovo padne, ktorá vznikla počas štúdií na VŠMU a ktorú “chalaňi” dodnes hrajú na javisku Astorky, po celom Slovensku a v zahraničí. Výťažok z predstavenia odovzdajú BDNR ako príspevok na podporu projektu, ktorému župan nepodpísal riadne pridelený grant.

Autor tejto hry, maďarský dramatik, Gábor Görgey, prenasledovaný minulým režimom, napísal hru  Na koho to slovo padne ako metaforu o moci, jej deštrukcii a Zle, ktoré prináša. Naštudovanie vzniklo až po Nežnej revolúcii a je nám veľmi ťažko, že hra je zrazu aktuálna a priamo vyjadruje to, čo sa deje v banskobystrickej župe.

______
 

Milí kolegovia z Bábkového divadla na Rázcestí,

 

cítime veľkú potrebu vyjadriť našu podporu vo vašej neľahkej situácii, v ktorej ste sa ocitli tým, že vám predseda Banskobystrického samosprávneho kraja nepodpísal už schválenú dotáciu. Nekompetentné rozhodnutia, ignorantské riadenie, nerešpektovanie slobodnej umeleckej tvorby je smutným obrazom súčasného diania vo vašom kraji. Znemožnenie čerpania už schválených finančných prostriedkov určených na umeleckú tvorbu je absolútne neakceptovateľné a dôrazne ho odsudzujeme.

Milí priatelia, vedzte, že stojíme pri vás a podporujeme vás, pretože podobne ako vy rešpektujeme právo na slobodu tvorby, rešpektujeme slobodu tvorby bez cenzúry a rešpektujeme netotalitné vládnutie a spravovanie vecí verejných.

 

Pavol Hrehorčák

Ivan Sogel

Členovia umeleckého súboru, umeleckých dielní a javiskovej techniky Bábkového divadla v Košiciach

_____

 

Vážení a milí priatelia z Divadla na Rázcestí,

 

zaskočilo nás a nepríjemne sa nás dotklo nedemokratické rozhodnutie demokraticky zvoleného župana vášho kraja o zrušení dotácie na umelecké vyjadrenie vášho názoru na súčasné dianie v spoločnosti. Nechceli sme byť anonymní, preto sme urobili podpisovú akciu, ktorou protestujeme proti takýmto a podobným praktikám.

My dolu podpísaní sme na vašej strane.

 

S úctou

J. Greššo a kolektív DAB v Nitre

 

Martin Šalacha

Juraj Ďuriš

Juraj Hrčka

Eva Pavlíková

Eva Šubová

Ivan Lachký

Martin Nahálka

Alena Pajtinková

Jana Kovalčíková

Jakub Rybárik 

Lenka Barilíková

Roman Poláčik

Gabriela Dolná

Peter Stoklas

Peter Oszlík

______

 

Vyrastal som v časoch, ktorým vtedy mnohí začali pyšne hovoriť nová doba. Trochu mi vadilo, že šmahom rozdelila svet na dobrý a zlý. Ešte viac mi vadilo, že stále zdôrazňovala, kto sú tí zlí a kto úplne jasne tí dobrí. Je to jednoduché, prízvukovala nová doba.

Dnes sa mi vidí, že v mnohých ľuďoch táto doba znovu ožila. Toto je nám načo? Toto dovolíme a toto nedovolíme! Veď je to jednoduché, prízvukuje aj dnes nová doba. Ale obraz, plastika, slovo, tanec, film, divadlo, skrátka umenie pre malých i veľkých, je tu, aby nám nechodili po rozume len zjednodušené riešenia, zákazy a delenia sveta. Aby sa nestalo, že našim deťom budú čoraz viac stačiť jednoduché hry, jednoduché pohnútky, a nám, dospelým, len pyšné a zvučné vyhlásenia. Potrebnou a záslužnou súčasťou banskobystrického kultúrneho života je aj slobodná tvorba súborov Bábkového divadla na Rázcestí a divadla Štúdio tanca. Bez nich by sa duchovný rozvoj regiónu a jeho mladej generácie otupil, izoloval od spoločného tela Slovenska a strácal by svoje postavenie, ktoré už v predošlých rokoch, dokonca 

i v rokoch totalitného obmedzovania, na kultúrnej mape získal. Pán Tatarka kedysi opísal démona súhlasu. Nemal by sa dnes niekto pribrať vykresliť démona zjednodušujúcich, kultúru stínajúcich riešení?! Alebo je to s oným démonom ako v príbehu o drakoch, ktorý som kdesi čítal?: Najprv ma presviedčajú, že draci neexistujú, a potom sa ocitnem pred ich brlohmi....

 

Andrej Navara, divadelník

____

Staromestské divadlo Košice,

vlani s pridaním mena jeho zakladateľa - Petra Raševa, vzniklo v dôsledku protestu proti mocenskému a stupídnemu zásahu vtedajšieho vedenia štátu / Mečiar, Hudec / do organizácie divadiel. Hlupáci sú žiaľ, nepoučiteľní... držíme BDNR palce a podporujeme Vás! - aj v rámci našich finančných možností.

 

Ľuba Blaškovičová, Staromestské divadlo Petra Raševa

_____

Medzinárodný bábkarský festival Spectaculo Interesse

 

Bílá stuha

 

PROTESTUJEME PROTI MOCENSKÉ CENZUŘE

 

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banské Bystrici získalo grantovou dotaci od Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky v oblasti podpory lidských práv na projekt STOP EXTRÉMISMU!

 

Záměrem projektu bylo seznámit středoškolskou mládež s projevy násilí a porušování lidských práv a svobod prostřednictvím představení List černému synovi podle textu Ireny Brežné. Na představení měl navázat seminář s diskusí o xenofobii, rasismu a jiných nehumánních jevech ve společnosti, vedený odborným lektorem mimovládní organizace Amnesty Interantional. Projekt se měl uskutečnit ve vybraných středních školách, jejichž studenti z ekonomických důvodů nemají možnost navštívit divadlo. Poskytnuté finance měly pokrýt náklady na dopravu a umožnit těmto studentům finanční dostupnost představení.

 

Předseda Banskobystrického kraje Marián Kotleba se rozhodl smlouvu o ministerstvem schválené dotaci nepodepsat, tedy zamítnout, a to bez uvedení důvodu. Divadlo nemá žádnou možnost dovolat se nápravy.

 

29. září se v Bábkovém divadle na Rázcestí sešli představitelé divadel a další osobnosti kultury Banskobystrického kraje a shodli se na tom, že jde o novodobý fenomén mocenské cenzury.

 

Spolu s nimi a banskobystrickými kolegy protestujeme proti totalitním praktikám zneužívání moci. Tento protest tiše a nenásilně vyjadřujeme bílou stuhou na zápěstí. Připojte se k nám.

 

 

Ostrava, 8. října 2015

_____

 

Vážená pani riaditeľka, milí kolegovia,


V mene svojich kolegov, ako aj vo vlastnom mene by som Vám chcel vyjadriť
poľutovanie nad neetickým prístupom moci k Vášmu divadlu.

Jókaiho divadlo v Komárne sa pripája k Vašej výzve.

 

Viktor Szabó
Tibor Dobai
Bálint Majorfalvi
Kristína Holocsy
László Miklós
Szilárd Görözdi
László Nagy
Zoltán Erdélyi
Katarína Baloghová
Adriana Hóková
Dávid Tárnok
Tímea Tapolcsányi
Zsuzsanna Pálinkás Andrássy
István Olasz
Tibor Fabó
Štefan Németh
Otto Culka
Tomáš Bernáth
Emese Varga
Attila Mokos
Juraj Jancsár
Alžbeta Boškovičová
László Balázsy
Éva Bandor
Zsolt Nagy
Károly Tóth
Mária Fabó
Tibor Tóth
_____
 

Divadlo Nová scéna

sa v piatok 16. októbra 2015 pripojilo k inštitúciám a jednotlivcom, ktorí vyjadrili podporu a solidaritu s umelcami v Divadle Štúdio tanca a v Bábkovom divadle na Rázcestí.

Herec Janko Slezák prečítal divákom pred predstavením muzikálu Rómeo a Júlia vyhlásenie (uvádzame nižšie).

Veríme, že aj takouto „troškou“ prispejeme k tomu, aby sa podobné zásahy do umeleckej tvorby neopakovali.

 

Vyhlásenie DNS:

Divadlo Nová scéna sa pripája ku kultúrnym inštitúciám a jednotlivcom a vyjadruje podporu umelcom v Štúdiu tanca a v Bábkovom divadle na Rázcestí, ktorým banskobystrický župan Marian Kotleba zastavením grantov znemožnil robiť ich prácu.

V auguste 2015 predseda Banskobystrického samosprávneho kraja nepodpísal zmluvu o čerpaní dotácie 20-tisíc eur na 11. ročník medzinárodného festivalu Dni tanca, ktorý napokon muselo divadlo zrušiť. Cez Banskobystrickú župu sa k Štúdiu tanca nedostali ani ďalšie granty z Ministerstva kultúry SR, čím mu hrozí zánik. Rovnako župan nepodpísal dotačnú zmluvu na grant, ktorý získalo Bábkové divadlo na Rázcestí od Ministerstva zahraničných vecí SR na vznik inscenácie Stop extrémizmu pre študentov stredných škôl.

Je nám ľúto a sme znepokojení, že 26 rokov od Nežnej revolúcie, kedy práve divadelníci na javiskách a námestiach bojovali za slobodu prejavu a demokraciu, je tu opäť doba, kedy sa zasahuje do umeleckej tvorby a cenzuruje sa.

Sloboda prejavu a teda aj sloboda umeleckej tvorby patrí nám všetkým – na javisku aj v hľadisku.

Nenechajme si ju vziať...pretože xenofóbia a nenávisť plodia iba zlo a nešťastie....

______

 

Milí kolegovia z Bábkového divadla na Rázcestí!
 
Bohužiaľ, náš kraj sa stal obeťou sociálneho a politického experimentu, ktorý sa v našich končinách neudial od skončenia 2. svetovej vojny. Ubehlo už asi príliš veľa času a ľudia 
zabudli, čoho je schopný pravicový radikál schovaný za masku politika. Samozrejme, divadlo alebo tanec nie sú zďaleka jedinými oblasťami kultúry, ktorých sa diktátori zvyknú báť. Každý, kto ovláda dejepis, vie, že v koncentračných táboroch končili aj spisovatelia, umelci, skladatelia a hudobníci, filmári, historici a múzejníci, teda všetci tí vzdelaní a kultúrni ľudia, ktorí si dovolili nesúhlasiť. A my nechceme byť ďalší...
Preto Vám prajeme veľa úspechov s realizáciou Vášho projektu, veľa uvedomelých divákov a veľa odohraných predstavení spojených s diskusiami o extrémizme. Veríme, že s týmto 
programom neobídete ani naše múzeum.
 
Stojíme pri Vás...
kolektív Slovenského národného múzea
Múzea bábkarských kultúr a hračiek hrad Modrý Kameň.

 

 

ĎAKUJEME!

_____

 

 

PODPORU ĎALEJ VYJADRILI:

 

Slovenské národné divadlo, Bratislava

 

Bábkové divadlo, Žilina

 

Stanica - Žilina Záriečie

 

Bábkové divadlo v Košiciach

 

Slovenské komorné divadlo, Martin

 

Městské divadlo Zlín

 

Štátne divadlo Košice

 

Nástupište 1-12, Topolčany

 

Záhrada CNK, Banská Bystrica

 

Divadlo na Peróne, Košice

 

O. Z. za!amfiteáter, Banská Bystrica

 

Bona fide - Tabačka kulturfabrik, Košice

 

Divadlo LUDUS, Bratislava

 

Divadlo LETÍ, Praha

 

Divadlo na Vysokej Nohe

 

ASPEKT, Bratislava

 

Kolomaž - Klub Lúč, Trenčín 

 

Periferne centrá, o. z., Dúbravica

 

A4 - Nultý priestor, Bratislava

 

Štátna opera, Banská Bystrica

 

Medzibrodské kočovné divadlo

 

Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica

 

Múzeum SNP, Banská Bystrica

 

Mestské divadlo Žilina

 

Štokovec - Banská St a nica, Banská Štiavnica

 

Triptych, o. z. - Hide park, Nitra

 

Debris Company

 

festival Divadelná Nitra

 

Divadlo Pôtoň, Bátovce

 

Divadlo Zelienka, Zvolen

 

Divadlo Štúdio tanca, Banská Bystrica

 

Divadlo SkRAT, Bratislava

 

Studio ALTA, Praha

 

festival Arteterapia

 

Iniciatíva Nie v našom meste

 

Milo Kráľ Band

 

Staré divadlo Karola Spišáka, Nitra

 

ASTORKA Korzo ´90

 

Divadlo Jonáša Záborského, Prešov

 

Ticho a spol., Bratislava

 

1115 - Kino Akropola, Kremnica

 

Divadlo GUnaGU, Bratislava

 

Divadlo Loutek, Ostrava

 

Medzinárodný festival Spectaculo Interesse

 

Bratislavské bábkové divadlo

 

Staromestské divadlo Petra Raševa, Košice

 

Divadlo Bašta, Bardejov

 

Different, občianske združenie

 

Jókaiho divadlo, Komárno

 

Divadlo Nová scéna, Bratislava

 

Divadelná fakulta VŠMU

 

Slovenské národné múzeum, Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
 
Mestské divadlo ACTORES, Rožňava
 
Radošinské naivné divadlo
 
Divadelný súbor Daxner, Tisovec
 
Divadlo Na Hrane

 

 

ĎAKUJEME!

____

 

 

OSOBNÚ PODPORU VYJADRILI:

 

 Vladimír Pirošík, nezávislý poslanec BB, člen strany Banskobystrická alternatíva

 

Michal Ďuriš, herec

 

Monika Kováčová, režisérka

 

Peter Chlebana, editor RTVS

 

Sláva Daubnerová, herečka, riaditeľka divadla P.A.T.

 

Naďa Zemaníková, prodekanka pre pedagogickú činnosť, Filozofická fakulta UMB

 

Peter Dlhopolček, grafik

 

Eva Pavlíková, herečka

 

Marek Geišberg, herec

 

Peter Janků, umelecký výtvarník 

 

Tomáš Milata, riaditeľ Súkromnej obchodnej akadémie, Žilina

 

Jana Juráňová, prekladateľka, spisovateľka

 

Jana Cviková, prekladateľka, redaktorka ASPEKTu

 

Romana Maliti, divadelná kritička, prekladateľka, dramaturgička

 

Ľubica Kobová, vysokoškolská pedagogička, Katedra genderových studií FHS UK Praha

 

Soňa Ferancová, režisérka

 

Juraj Kemka, herec

 

rodina Stražanová, Prešov + Španielsko

 

Ida Hledíková, vedúca Katedry bábkarskej tvorby, VŠMU Bratislava

 

Eva Farkašová, výtvarníčka

 

Vladimír Predmerský, teatrológ
Ivetka a Marian,

hoci ste malé divadlo, dokonca bábkové, prejavili ste sa vo veľkom charaktere.

Držím Vám všetkým palce!

 

Hana Fábry, LGBTI aktivistka

 

Juraj Haško, hudobník

 

Miroslava Kernová, majiteľka webu omediach.com

 

Dominika Zaťková, divadelná publicistka

 

Andrej Navara, divadelník

 

Barbora Šoganová, študentka 

Milujem, podporujem a študujem bábkarskú tvorbu. Preto nedopustím, aby bola nejakým spôsobom obmedzovaná. Hlavne keď ide o BDNR, ktoré ma vďaka svojej tvorbe k bábkarine priviedlo :) 
Som s vami. 
Stop extrémizmu.

 

 

 

ĎAKUJEME!

_____

 

 

MEDIÁLNE ODKAZY:

 

29.9. kultura.sme.sk/c/8019513/na-kotlebov-extremizmus-reaguju-divadla-tichom.html

29.9. http://www.omediach.com/tlacove-spravy/item/7493-vyzva-na-podporu-projektu-stop-extremizmu

29.9. http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7600/76413  od 29:27 

29.9. http://velkenoviny.joj.sk/noviny-archiv/2015-09-29-noviny-tv-joj.html od 24:10

29.9. http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/36342_televizne-noviny  príspevok Kotleba stopol peniaze umelcom

1.10. http://www.tyzden.sk/nazory/27064/kotlebova-bystrica-tak-to-teda-nie/

1.10. https://dennikn.sk/255710/urcite-budeme-hrat-a-spravat-sa-ako-slobodni-ludia/

1.10. https://dennikn.sk/255684/kotleba-inspiroval-vznik-noveho-umeleckeho-diela/

1.10. http://www.divadelni-noviny.cz/vyzyvame-vsetkych-aby-nemlcali

4.10. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1595079-kotleba-zamitl-dotaci-na-projekt-o-extremismu-umelci-zadaji-jeho-odchod

5.10. http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/cenzura-mocensky-zasah-svevole-slovensti-umelci-kritizuji-hejtmana-kotlebu--1539796

7.10http://www.noviny.sk/c/slovensko/kotleba-nepodpisal-grant-divadlam-pomozu-herci-snd-aj-astorky

7.10http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7600/77024 od 28:34

8.10. bol v rámci komentárov.sme.sk uverejnený článok pod názvom Napíše Lajčák list bielemu županovi? Keďže komentár vyšiel v rámci obsahu Piano Media, je dostupný len predplatiteľom/kám, z toho dôvodu ho tu nemôžeme uverejniť. Článok však odporúčame, ide o kvalitný komentár renomovanej redaktorky Zuzany Uličianskej.

9.10. http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/370262-sedemtisic-eur-pre-banskobystrickych-babkarov/

9.10. http://www.teraz.sk/bratislava/babkove-divadlo-na-razcesti-financie/159981-clanok.html

9.10. http://bystrica.sme.sk/c/8031218/pre-bdnr-sa-vyzbieralo-vyse-1600-eur.html

10.10. http://bbonline.sk/prvy-tyzden-s-bielou-stuhou-na-zapasti-v-bystricju-zname-divadla/

10.10. vyšiel článok Ivy Mrvovej v rámci spoločnosť.týždeň pod názvom Kotlebov mentálny predobraz je Tretia ríša. Dizajnér Martin Bajaník v ňom polemizuje s vyjadreniami redaktorky Evy Čobejovej o slobode/neslobode tvorby v BBSK. Článok je prístupný pre predplatiteľov/ky Piano Media. 

11.10. http://www.respekt.cz/ost-blog/obranci-svobody

14.10. https://dennikn.sk/268634/hru-ktorej-kotleba-zablokoval-grant-uvedu-v-snd/

14. 10. http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/36982_televizne-noviny príspevok Dotácie pre Kotlebu

14. 10. http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7600/77718 od 30:52 príspevok V Banskej Bystrici už granty nezastavia

14. 10. http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/zupan-kotleba-riesi-problematiku-nahych-chlapcov-ciernych-synov.html

20. 10. http://spectator.sme.sk/c/20061831/theatres-unite-against-kotlebas-decisions.html publikované v The Slovak Spectator, jediných slovenských novinách písaných v anglickom jazyku

21. 10. Kemkova rozprávka pre Mariána Kotlebu, hercova spisovateľská prvotina o situácii v Banskej Bystrici. Odporúčame skvelé video!

22. 10. http://www.bystricoviny.sk/spravy/v-sobotu-sa-hra-v-snd-pre-bansku-bystricu/ 

25. 10. http://www.ta3.com/clanok/1071604/viva-opera-hamlet-faust-v-nitre-rozhovor-s-katkou-koscovou-dni-slovenskej-literatury-o-filme-cistic.html Katka Koščová odspievala októbrovú koncertnú šnúru s Bielou stuhou na zápästí. Príspevok začína od 08:03.

27. 10. http://fici.sme.sk/c/20062526/mlady-hejter-bbsk-hlada-miss-kotlebjugend-kto-za-to-moze.html  Blog zo sekcie fici.sme.sk Mladý Hejter

30. 10. http://komentare.sme.sk/c/8020892/kotleba-zbabelo-udrel-na-male-divadla-co-s-tym.html  Komentár Michala Havrana je súčasťou Piano Media, prepis nájdete TU.

2. 11. http://www.sme.sk/c/8058353/kotleba-ordinuje-miss-namiesto-kultury.html  Článok je súčasťou Piano Media, prepis nájdete TU.

2. 11. http://www.sme.sk/c/8058365/skolska-psychologicka-vystavit-mlade-dievca-na-obdiv-je-sexisticke.html  Článok je súčasťou Piano Media, prepis nájdete TU. 

2. 11. http://komentare.sme.sk/c/8058173/gasparko.html  Komentár je súčasťou obsahu Piano Media, prepis nájdete TU. 

4. 11. http://www.mloki.sk/bez-okolkov/iveta-%C5%A1kripkov%C3%A1-%E2%80%9Enesmieme-len-tak-rezignova%C5%A5%E2%80%9C#/0

Rozhovor Kataríny Cvečkovej s Ivetou Škripkovou: Nesmieme len tak rezignovať.

10. 11. http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7865/80237 Večera s Havranom: Kauza Kotleba. Hostia Michala Havrana: Zuzana Ďuricová-Hájková, riaditeľka Divadla Štúdia tanca, Marián Pecko, umelecký šéf BDNR, Andrej Findor, sociológ, pedagóg Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK

16. 11. http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/kotleba-miluje-klerofasisty-a-zavadi-hnedou-normalizaci_362381.html  Kotleba miluje klerofašisty a zavádí hnedou normalizaci

november 2015, číslo 9, časopis KOD - konkrétne o divadle. Škrtanie zápalkou vo vetre. Darina Kárová v rubrike na margo o kultúrno-spoločenskej situácii v Banskej Bystrici a na Slovensku. TU.

november 2015, číslo 9, časopis KOD - konkrétne o divadle. Konkrétne o situácii v Banskej Bystrici. Vyjadrenia Mila Jurániho, Dárie Fehérovej, Slávy Daubnerovej a Ivety Ditte Jurčovej. TU.
4.1. http://www.bystricoviny.sk/spravy/o-grantoch-uz-nebude-rozhodovat-zupan-ale-fond-na-podporu-umenia/ O grantoch už nebude rozhodovať župan, ale Fond na podporu umenia

6. 1. http://reflektor.vsmu.sk/priestor/priestor-detail/article/sloboda-prejavu-je-dolezita-a-biela-stuzka-na-zapaesti-je-dokazom/  Sloboda prejavu je dôležitá a biela stužka na zápästí je dôkazom