DRUHÝ IMPULZ PRE DOSPELÝCH (26. 9. – 27. 9. 2014)
Pár poznámok k téme: Prax a bábkové divadlo pre dospelých


Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení k tomu, aby ju znovu prežili.
Čínske príslovie


Na úvod
Rozdelením festivalu v roku 2010 na dve časti podľa vekovej adresnosti sme sledovali a stále sledujeme tie isté ciele: spopularizovať a emancipovať bábkové divadlo v očiach širokej aj odbornej verejnosti ako rovnocenný žáner umenia. Bábkové divadlo ako inšpirácia pre dospelých. 


Zmeny, premeny?
Zmenilo sa niečo oproti roku 2012 v produkcií bábkarských festivalov?  Neostáva iné, než konštatovať, že nič sa nezmenilo. Väčšina festivalov je prevažne pre deti a v kolobehu predstavení pre deti a ich rodičov sú zaradené predstavenia pre mladých ľudí a dospelých. To sa týka praxe aj najznámejších európskych festivalov v Charleville-Mézières (FR) alebo Festival of Wonder, Silkeborg (DK). Počet bábkarských festivalov zameraných výlučne na dospelých sa takisto nezvýšil. V našom najbližšom okolí sú tri: medzinárodný festival Bábka je tiež človek (voľný preklad), Varšava (PL), Medzinárodný bábkový festival pre dospelých, Pécs (HU) a Pierrot, Stará Zagora (BG).  Bábkové predstavenia pre dospelých sa hrávajú zväčša na bábkarských festivaloch (paradoxne prevažne určených deťom) a z času na čas na domácej scéne; sporadicky sú uvádzané na festivaloch alternatívnych a činoherných. V praxi divadiel a bábkarských zoskupení stále platí, že produkcia pre dospelých je niečo extra, teda navyše, lebo niet veľmi komu hrať. Citujúc festivalový bulletin z roku 2012, v bábkových divadlách (ďalej bd) „tvorbu pre dospelých málokto potrebuje“. 


Situácia na Slovensku
Zmenilo sa niečo oproti roku 2012 v produkcii slovenských bábkových divadiel pre dospelých?
Na prekvapenie, áno. Od konca festivalu Bábkarská Bystrica 2012 vzniklo v slovenských bd viacero produkcií pre dospelých. Číslo je vyššie v porovnaní s údajmi z rokov 2010 – 2012, kedy v 5 slovenských bd vzniklo 6 produkcií. V rokoch 2012 – 2014 celkom 7 divadelných zoskupení vytvorilo 14 produkcií pre dospelých. Dvojnásobne viac ako dva roky predtým! Z toho vznikli 3 v Starom divadle v Nitre (Solitaire, Dracula, Dogville), 1 v BD v Košiciach (Karneval na popravisko) , 4 v BDNR Banská Bystrica (Diagnóza: slovo, List čiernemu synovi, Nostalgia, Ilona, žena Hviezdoslavova), 3 v Dezorzovom lútkovom divadle (Sandokan – Tiger sa vracia, Fantomas a lovec zombíkov, Don Juan a márnotratný syn), 1 v BD v Žiline (Kata dcéra kata) a 1 v zoskupení Med a prach (Domov, Eros, Viera) a  1 v Odive (Láska P a vášeň B). Štatistiku rozširujeme o produkcie Katedry bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave, kde pravidelne realizujú inscenácie pre dospelých. V uvedenom období vzniklo 7 titulov pre dospelých (Vyskočiť z kože, Smutná monodráma, Skrotenie zlej ženy alebo recept na lásku, Hola, Madrid, Jánošík? Jánošík! Jánošík..., Ja, Don Quijote, Vtákoviny). Súpis ukončíme produkciou Teatra Tatro, ktoré vytvorilo v danom období 1 predstavenie pre dospelých (Faust a Margaréta). Znamenajú tieto čísla, že sa postupne formuje obecenstvo akceptujúce bábkové divadlo pre dospelých? Existuje publikum, ktoré chce prísť večer do divadla na bábkové divadlo? Skôr, ako na to odpovieme, treba uviesť, že v bábkových divadlách sa zvýšil počet iných akcií pre dospelých. Napr. v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre organizujú pravidelne literárne večery alebo kabarety na danú tému. BDNR cyklicky organizuje rôzne diskusie a scénické večery. Pre dospelých pravidelne hrávajú 3 bábkové divadlá na Slovensku: BDNR Banská Bystrica (2-krát týždenne, 12 titulov), Staré divadlo v Nitre (1-krát týždenne, sporadicky 2-krát + literárne večery, 9 titulov) a Dezorzovo lútkovo divadlo (1-krát týždenne, 9 titulov). Med a prach nepravidelne hráva v divadle Ticho a spol. BD Žilina malo ambície hrať pre dospelých, avšak momentálne je v rekonštrukcii. Z dostupných informácií o návštevnosti môžeme uviesť, že v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre sa rýchlo vypredá Chrám matky božej. Večerné predstavenia tam navštívi v priemere 90 divákov a diváčok. BDNR navštívi na 1 predstavení 50 diváčok a divákov (jednak je v ňom menšia sála, jednak hrá 2-krát týždenne), medzi vypredané predstavenia patrí Nostalgia. Tituly pre dospelých v bd mávajú pomerne dosť repríz (v BDNR minimálne 25), nakoľko ostávajú v repertoári. VŠMU vytvorené tituly reprízuje 3 až 10-krát. BDNR Banská Bystrica ako jediné bd realizuje organizované predstavenia pre vysoké a stredné školy (v 1. polroku  2014 BDNR odohralo 29 organizovaných predstavení, v priemere 5 mesačne). Mätúcim prvkom je, že väčšina bábkových divadiel nemá oddelený repertoár podľa vekovej adresnosti (v širšom okolí sme zaznamenali len jedno bábkové divadlo okrem BDNR, ktoré oddeľuje tvorbu pre deti a dospelých, a tým bolo divadlo Groteska v Krakove, PL), a tak sa vedľa Troch prasiatok ocitne napr. Dogville, Absolvent a pod... Pre úplnosť musíme uviesť to isté, čo vlani: nie všetky predstavenia bábkových divadiel sú bábkové. Väčšina večerných predstavení v Starom divadle Nitra je nebábková a v BDNR sú zo 4 titulov 2  nebábkové. Na otázku, či sa teda formuje publikum pre večerné predstavenia v bd, možno dať mierne súhlasnú odpoveď. Treba však skonštatovať, že nejde o divákov a diváčky, ktoré cielene prichádzajú kvôli bábkam. Väčšinou rozhoduje titul/téma alebo forma spracovania, či osobnosť režisérka, režiséra. Pokiaľ bábkové divadlo bude po A  ponúkať repertoár pre dospelých, po B pracovať na vzdelávaní publika a, samozrejme, po C  mať aj finančné zdroje na udržanie takejto prevádzky (hranie pre dospelých vyžaduje väčšie nároky na všetky zložky divadla), TAK potom... V neposlednom rade dôležité sú vnútorné motivácie v umeleckom programe divadla. 

O tom, že produkcie (nebábkové i bábkové) bábkového divadla môžu zaznieť v širšom divadelnom kontexte, svedčí napr. nebábková tvorba BDNR Banská Bystrica, ktoré ako jedno z mála bábkových divadiel hosťuje s inscenáciami pre dospelých pravidelne na festivale Nová dráma v Bratislave alebo Dotyky a spojenia v Martine. To isté sa týka nedávno vzniknutého zoskupenia Med a prach. 


Ďakujeme za spoluprácu: Dárii Fehérovej (Divadelný ústav Bratislava), Veronike Gabčíkovej (Staré divadlo Nitra), Barbore Zamiškovej, (Katedra bábkarskej tvorby VŠMU Bratislava).


Výber
Výber stanovili kľúčové témy Druhého impulzu, ktorými sme sledovali ciele spomínané v úvode tohto príspevku. Program je zložený z predstavení rešpektujúcich námety: W. Shakespeare, téma vojny a násilia. Upustili sme od podmienky jednoznačnej bábkovosti, aby sme priblížili produkcie, ktoré vznikajú v bábkových divadlách, obsahujú animačné prvky a v iných divadlách by ako produkcia nevznikli (Diagnóza: slovo, réžia Iveta Škripková). Témy vojny a intolerancie rozvíjajú dve produkcie: Hygiena krvi, Líšeň, CZ (réžia Pavla Dombrovská a kol.), a projekt Začnite s vysťahovaním! (réžia Katarína Aulitisová), ktorý vznikol v rámci 70. výročia SNP.  Je prvým projektom site specific v histórii festivalu, vznikol ako koprodukcia v rámci Bábkarskej Bystrice. Realizoval sa v priebehu mesiaca august v netradičnom priestore kaštieľa Radvanských, jeho témou je Slovenské národné povstanie, kaštieľ a osudy obyvateľov a obyvateliek Banskej Bystrice počas tohto vypätého obdobia. Projekt je výsledkom spolupráce viacerých účastníčok a účastníkov festivalu Bábkarská Bystrica, VŠMU Bratislava, JAMU Brno, Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Jeho existencia sa spája s  tendenciou nedivadla a využívaním alternatívnych postupov, ktoré nikdy neboli cudzie práve bábkovému prostrediu. Programovú skladbu dopĺňa združenie Med a prach s inscenáciou Bartimejove pašie. Táto inscenácia získala cenu za tvorivý čin v oblasti bábkového divadla Hašterica 2013. Sen noci svätojánskej od W. Shakespeara zvykne byť favoritom medzi Shakespearovými titulmi v bábkových divadlách, preto nás teší, že táto téma je zastúpená v podaní Divadla Banialuka, Bialsko-Biała, PL (réžia Marián Pecko). V slovenskej bábkovej produkcii sa však W. Shakespeare neteší veľkej obľube. Naposledy v roku 2007 – v Starom divadle v Nitre bol realizovaný Macbeth (réžia K. Brožek) a Bábkové divadlo Žilina zinscenovalo pouličnú hru Othello alebo Škrtič benátsky inšpirovanú textom W. Shakespeara (úprava a réžia Jakub Nvota).  Na výbere Shakespearových inscenácií sa výrazne podieľali ekonomické podmienky – inscenácie bývajú nákladné a náročné z hľadiska obsadenia. 
Z časových dôvodov, žiaľ, opäť nemohla prísť nemecká skupina Figurentheater Wilde and Vogel, ktorá má v repertoári viacero spracovaní W. Shakespeara, a z personálnych dôvodov nepricestuje BD Žilina s inscenáciou Epos. Ďalšie dve produkcie pre dospelých – Láska P a vášeň B, Odivo, Banská Bystrica, SK (réžia Monika Kováčová), A Tarumba Mironescópio: The Love machine, PT (réžia Rute Ribeiro) – patria k vizuálnym bábkovým inscenáciám; Mironescópio: The Love machine je  nevídaná atrakcia. Uvedené predstavenia tematicky zmierňujú náročné námety vojny a intolerancie, prinášajú humor a odľahčenie vo festivalovej ponuke. 


Dúfame, že impulzy Druhého impulzu vám prinesú kvalitné divadelné zážitky! (is)


Sme stvorení z tej istej hmoty ako sny.
W. Shakespeare, Búrka