SLOVAK

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

IMPULZ PRE DOSPELÝCH

,,Bábka patrila vždy viac ľudu než elitným vrstvám. Jej miesto bolo viac v ľudovom než vo veľkom umení." (H. Jurkowski, Metamorfózy bábkového divadla v 20. st.)

PÁR POZNÁMOK K TÉME
Druhým impulzom sme začali nový výskum v tvorbe bábkových divadiel. Až po rozdelení festivalu na dve časti sme sa stretli s otázkami, či naozaj hrávame pre dospelých.  A čo? Naozaj je bábkové divadlo pre dospelých? Rozdelenie festivalu potvrdilo fakt, že verejnosť
laická, avšak odbornú teatrologickú nevynímajúc absolútne nevníma bábkové divadlo ako potencionálny priestor pre kvalitnú tvorbu pre dospelých. (Nepomohli desiatky ročníkov festivalu Bábkarská Bystrica, na ktorom sa uvádzali inscenácie pre dospelých, ani tvorba BDNR pre dospelých od r. 1992 a na jej konte 40 inscenácií pre dospelých.)

BÁBKARSKÉ FESTIVALY PRE DOSPELÝCH
Bábkarské festivaly v okolitých krajinách V4, ale ani na západ a východ od našej hranice nebývajú a nie sú zamerané výlučne na dospelých. Našli sme tri festivaly v okolitých krajinách venované výlučne dospelým: Bábka je tiež človek (voľný preklad), Varšava (PL), medzinárodný festival v Debrecíne, (HU), medzinárodný festival v Starej Zagore, (BG). Posledné dva uvedené festivaly majú v ponuke programu aj tvorba pre deti. Čakáme na podnety, možno sme v štatistike bábkarských festivalov pre dospelých niečo prehliadli.

Prax na bábkarských festivaloch je nasledovná: inscenácie, ktoré sú pre dospelých, majú veľakrát bežní diváci, bežné diváčky príležitosť vidieť v čase, napr. o desiatej hodine ráno, kedy sa bežný zamestnaný človek do divadla nedostane ani nevyberie, niekedy je na predstavení aj nevhodný adresát (deti): alebo sú tieto predstavenia hrané v takých neskorých večerných hodinách, keď verejnosť opäť nemá šancu zúčastniť sa na nich, lebo je už neskoro a v takom čase bežné diváčky, bežní diváci do divadla nechodia. Inscenácie sa hrajú väčšinou pre pár desiatok festivalových hostí a účastníkov/čky festivalu (činoherné festivaly zvyknú hrať večerné opusy najskôr v popoludňajších hodinách od 15.00 hod. do 16.00 hod., tam sa nestane, že v prípade náboru na predstavenie pre dospelých prídu deti...) Prax bábkarských festivalov sama vypovedá o situácii bábkového divadla pre dospelých. Produkcia pre dospelých je niečo extra, teda navyše, výrazne ovplyvnená tradíciou a určením bábkových divadiel cieľovou skupinou publika – deťmi. Tvorbu  pre dospelých málokto potrebuje. V našom povedomí existuje akási automatická cenzúra ak si už tvorcovia dávajú námahu vytvoriť predstavenie pre dospelých, nech je to niečo, čo môžu zvládnuť, niečo veselé, humorné, recesia, proste zábava. 

PRAX A SLOVENSKÉ BÁBKOVÉ DIVADLO DOSPELÝM
Od r. 2010 v slovenských bábkových divadlách (celkom 5 divadiel) vzniklo 6 inscenácií pre dospelých, z toho 3 v BDNR Banská Bystrica (Premena, Variácie lásky, Reality snov), 1 v Bábkovom divadle v Žiline (Epos) a 2 v Starom divadle v Nitre (Absolvent, Sherlock Holmes). Neviem celkom isto, či môžeme dve posledné vymenované inscenácie jednoznačne radiť k inscenáciám pre dospelých, keďže sú uvedzané pre diváčky, divákov od 15 rokov. Divadlá nehrávajú pravidelne, okrem BDNR. To hrá dva razy do týždňa a má v repertoári 10 – 13 titulov pre dospelých. Staré divadlo Nitra hráva jeden až dvakrát mesačne a v repertoári má 4 tituly.  BD Žilina hráva raz do mesiaca pre dospelých, i keď by chcelo hrávať jedenkrát za týždeň, má v repertoári 3 tituly.

Prehľad uzatvára Dezorzovo lútkové divadlo, ktoré sa vyhlasuje za jediné bábkové divadlo pre dospelých na Slovensku. Faktom je, že hráva len pre dospelých. Raz za mesiac, nepravidelne. Od r. 2010 pripravilo jednu premiéru (Lovestory). V repertoári má 4 tituly. V Divadle ah. a v Bratislave vznikla inscenácia Bartimejove pašie, ktorá pracuje s bábkou, a tá zvyšuje počet nových produkcií na Slovensku za posledné 2 roky na konečných 8 inscenácií pre dospelých.
Pre úplnosť treba uviesť, že nie všetky inscenácie pracujú s bábkou alebo postupmi, ktoré sú spájané s bábkovým divadlom napr. uvedené inscenácie Starého divadla a viac než polovica inscenácii z repertoáru BDNR nemôže byť charakterizovaná ako bábková.

POHĽAD K BLÍZKYM SUSEDOM
Väčšina bábkových divadiel v Česku pracuje pre dospelých v podobnom režime ako na Slovensku. Sem-tam vytvoria jednu inscenáciu pre dospelých raz, dvakrát za sezónu a potom ju sporadicky raz za čas, proste nepravidelne večer hrávajú napr. Naivné divadlo Liberec, DRAK Hradec Králové (v časoch réžie J. Kroftu st.), Divadlo ALFA Plzeň, Divadlo loutek Ostrava. Zo súborov sa tvorbe pre dospelých vytrvalo venovalo Divadlo ANPU Praha, polovicu repertoáru venovanú dospelým majú Buchty a Loutky, Divadlo Líšeň pri Brne, Divadlo Polárka v Brne, súbor DNO, Divadlo Continuo apod. Faktom ostáva, že ani české bábkové divadlá nehrávajú pravidelne každý večer alebo každý týždeň pre dospelých. Ak tieto produkcie vzniknú, nevznikajú s cieľom vytvoriť trvalý repertoár pre dospelých, aby si dospelý divák našiel svoje témy a produkcie v bábkovom divadle a chodil tam pravidelne.

V produkcii pre dospelých v týchto divadlách (tej ktorá je oceňovaná divácky, i na súťažných festivaloch) prevláda už spomínaný humor, recesia a zábava. Nie je naším cieľom spochybňovať kvalitu týchto predstavení alebo uznaní. Avšak tento väčšinový príklon k zábavnosti a takzvanej postmodernistickej paródii v tvorbe pre dospelých svedčí o tom, čo je prioritou v bábkových divadlách, aké nároky a očakávania sú kladené na tvorbu pre dospelých a čo je ľahko priechodné vo vzťahu k laickej či odbornej verejnosti i v samotných bábkových divadlách.

Vo veľkom Poľsku (rozlohou a počtom bábkových divadiel) sa nám podarilo nájsť tiež len zopár divadiel tvoriacich inscenácie pre dospelých. Prax je tá istá. Sporadicky vytvoria predstavenie pre dospelých a nepravidelne ho pre nich hrajú, alebo s ním hosťujú na festivaloch. Ide o pár divadiel z hlavného prúdu: Opolski Teatr Lalki i Aktora, Teatr Lalek Białystok, Teatr Lalek Banialuka Bielsko-Biała, Teatr Lalek Warszawa, Teatr Niemożliwy Warszava a našli by sme pár nezávislých súkromných skupín, ktorých prax však nie je iná... 

PRECEDENS?
V r. 2009 vytvoril režisér Marián Pecko v Opolskom bábkovom divadle inscenáciu pre dospelých Ivona, princezná burgundská (W. Gombrowicz). Bábkové spracovanie titulu významného poľského klasika bolo prijaté s výnimočným ohlasom, zúčastnilo sa veľkého počtu poľských festivalov, bábkarskych, alternatívnych i činoherných. Všade získalo najvyššie ocenenia  za réžiu, herecké výkony aj scénografiu. V r.  2010 bolo pozvané na 35. ročník národného činoherného  festivalu Divadelné konfrontácie – poľská klasika. Festival je súťažný. Aj na ňom Ivona, princezná burgundská mala šancu získať Grand Prix. Porota sa však vystrašila, že by to bola veľká provokácia voči činoherným divadlám a bábkové divadlo sa muselo uspokojiť so špeciálnou cenou pre režiséra predstavenia.

Uvádzame vyjadrenie poroty, jej členmi boli významné osobnosti kultúrneho života v Poľsku: Tadeusz Nyczek, divadelný a literárny kritik, herec Andrzej Lapicki, spisovateľka Olga Tokarczuk, hudobník Tymon Tymanski (in: Gazeta Opole, 3. 5. 2010): „... chceli sme prisúdiť Hlavnú cenu predstaveniu bábkového divadla, ale v konečnom dôsledku keby na podujatí, na ktorom sa doteraz prezentovali výhradne činoherné divadlá, vyhralo bábkové divadlo, bola by to veľká provokácia a precedens a ten sme si nechceli dovoliť... Do akého svetla by to postavilo činoherné divadlá? Možno ak sa v budúcnosti na tomto festivale objaví iné dobré predstavenie bábkového divadla, bude jeho víťazstvo možné, ale v súčasnosti sme sa po búrlivých debatách a sporoch dohodli, že je ešte privčas...“

Táto udalosť vyvolala búrlivú reakciu nielen na festivale v Opole, nielen v profesionálnych divadelných kruhoch, ale aj v internetových diskusiách. Za všetky názory jeden z nich: „Aký zmysel malo pozvanie predstavenia bábkového divadla na Konfrontácie, keď už vopred bolo jasné, že nemôže byť lepšie ako činoherné predstavenie? Pravda je taká, že to bolo najlepšie predstavenie 35. ročníka Divadelných konfrontácií... (pig).“

A predsa, porota súčasných znalcov, znalkýň kultúry a divadla rozhodla, že na bábkovú tvorbu pre dospelých je ešte privčas. Ktovie, kedy bude ten správny čas.
A po tomto konštatovaní prichádzajú na rad ďalšie a ďalšie otázky, napr.: Ako sa súčasná slovenská teatrologická (nebábkarská) obec stavia k tvorbe bábkových divadiel pre dospelých? Je bábkové divadlo pre dospelých prípustné iba pod hlavičkou alternatívne divadlo? Kto je schopný/á odbornej reflexie bez uvedených spoločensko-kultúrnych predsudkov?

AKO ĎALEJ?
Na fakty z praxe, najmä na aspekty alarmujúceho nezáujmu dospelých divákov, diváčok a na nedostatočný repertoár pre dospelých sa pripájajú vážne, zásadné profesionálne otázky: kvalita dramaturgie, kvalita tém, kvalita réžie, finančné danosti a lokálne možnosti konkrétneho bábkového divadla, príprava a úroveň hereckého súboru a pod. Smelé reči (zrejme skôr zbožné želania) umelcov/kýň o tom, že bábkové divadlo tvorí a má tvoriť pre dospelých, narážajú na mantinely reality diváckej i divadelnej. Pod drobnohľadom štatistiky je systematická tvorba a hranie pre dospelých v bábkovom divadle len utópiou. Fakty sú jasné. Nepravidelné spestrenie činnosti bábkových divadiel titulom pre dospelých nevytvorí divácke zázemie a nezmení predsudky diváčok, divákov ani odbornej verejnosti k činnosti bábkových divadiel. Lenže čo s tým... ďalej?

Len vtedy budeme môcť hovoriť o bábkovom divadle pre dospelých, keď budú dospelí diváci, dospelé diváčky stáť pred pokladňou a kupovať si samy lístky na predstavenie. Ak sa to stane pre nich rovnakou spoločenskou, osobnou, alebo voľnočasovou aktivitou ako v prípade filmu, koncertu, činohry a opery...

VÝBER
Do výberu sa prihlásilo 17 produkcií zo 8 krajín Európy
zo Španielska, Nemecka, Poľska, Česka, Fínska, Chorvátska, Grécka a Slovenska. Dramaturgická rada pracovala v zložení: Marián Pecko (umelecký šéf, režisér), Iveta Škripková (riaditeľka, dramaturgička) a Kristína Chlepková (dramaturgička).

Výber tvoria inscenácie, ktoré spĺňali kritérium originálneho divadla pre dospelých a súčasne v nich účinkovala bábka/znak v rôznych podobách a transformáciách. Z výberu sme vyraďovali činoherné inscenácie a inscenácie založené len na tanečnej (pohybovej) štylizácii, (viac ako polovica z prihlásených). Úlohu zohrali témy/tituly určené jednoznačne pre dospelých, a spôsob ich spracovania.  Z vybraných inscenácií, žiaľ, z časových dôvodov nemohla prísť nemecká skupina Figurentheater Wilde and Vogel s inscenáciou Faust (Nemecko) a Bartimejove pašije, ktoré mali premiéru v Divadle a.ha, Slovensko, z technických príčin sa na festivale nemohla zúčastniť inscenácia Epos z Bábkového divadla Žilina, Slovensko. Program sa zúžil na dva dni.

NOVINKY
Prvý deň tejto časti je venovaný medzinárodnej konferencii Režisérske osobnosti v bábkovom divadle pre dospelých. Do pozornosti dávame dva odborné seminár
O rodovom divadle (viac informácií nájdete v sekcii Sprievodné akcie).

CENY
Druhý impulz podporuje tvorcov, tvorkyne pre dospelých udelením dvoch cien:

Cena Henryka Jurkowského za tvorivý počin v bábkovom divadle pre dospelých,
Cena predsedu Banskobystrického kraja za humánne posolstvo.

POROTA
Porota Ceny Henryka Jurkowského: Soňa Ferancová (SK), Jakub Krofta (CZ).
Porota Cena predsedu Banskobytrického kraja:
Peter Černek, Jana Slačková, Anna Ťureková.                                                                          (iš)

,,Bábkové divadlo je vzhľadom na svoju schematickosť, svoj symbolizmus a jednoduchosť vždy komické, pokiaľ vedome nechce dosiahnuť iné efekty." (L. Buschmeyer, Umenie bábkového divadla, 1931)

 
 • image
 • image
 • image